White House responds to Trump ‘lynching’ tweet on impeachment probe – Fox News

White House responds to Trump ‘lynching’ tweet on impeachment probe – Fox News